Όροι Διαγωνισμού

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία WB EVZEEN WELLBEING LTD, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αγίου Νικολάου 8, 1055, Λευκωσία (η «Εταιρεία») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Almyra.Hotel» (ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο Facebook https://www.facebook.com/evzeeneshop/ (η «Ιστοσελίδα στο Facebook») και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/evzeencom/ (η «Ιστοσελίδα στο Instagram»).

Ο σκοπός των παρόντων όρων (οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του διαγωνισμού.

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

  1.      Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1.1  Ο Διαγωνισμός ισχύει μόνο για άτομα που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, ή στις περιπτώσεις όσων είναι κάτω των 18 χρονών με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους (στο εξής οι «Συμμετέχοντες»).

1.2  Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αυτός δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το Facebookή το Instagram.

1.3  Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό του Διαγωνισμού και μόνο από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, εκτός σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση για χρήση των στοιχείων του Συμμετέχοντα για προωθητικούς σκοπούς από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής

1.4  Η ταυτοποίηση ηλικίας των Συμμετεχόντων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας των νικητών, όταν θα παρουσιαστούν για την παραλαβή των δώρων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου κατά την παραλαβή των προϊόντων.

  1.      Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

2.1 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) οι εργαζόμενοι της Εταιρείας,

(β) τα πρόσωπα συγγένειας β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, και

γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1 Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 3/8/2020, ώρα 09:00 (η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 30/6/2020 ώρα 23:59 (η "Λήξη του Διαγωνισμού").

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1 Για Συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθηθούν τα πιο κάτω:

(α) ο χρήστης θα πρέπει να επισκεφθεί την «Ιστοσελίδα στο Facebook», να προβεί σε «like» και σε «tag» τεσσάρων «facebook friend» του.

Και/ή

(β) ο χρήστης θα πρέπει να επισκεφθεί την «Ιστοσελίδα στο Instagram», να προβεί σε «follow» και «mention» τεσσάρων άλλων χρηστών

4.2 Ο κάθε χρήστης μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά μέσω Facebook και μια φορά μέσω Instagram.

4.3 Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία, με τα ανωτέρω στοιχεία των Συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

4.4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας  που εμπορεύεται η Εταιρεία. 

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

5.1 Συνολικά θα υπάρξουν δύο διαφορετικοί (2) νικητές, ένας μέσω Facebook και ένας μέσω Instagram, οι οποίοι θα κερδίσουν τα προϊόντα τα οποία ισοδυναμούν στο αποτέλεσμα της συμμετοχής τους («Δώρα»).Οι νικητές θα προκύψουν μόνο από τις ‘έγκυρες συμμετοχές’ του Διαγωνισμού. Ως ‘έγκυρες συμμετοχές’ κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωριστεί στην Ιστοσελίδα, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

5.2 Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 5/8/2020 και οι νικητές θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα στο Facebook και στην Ιστοσελίδα στο Instagram την ίδια μέρα.

6. Δώρα  - Έπαθλα

6.1 Τα Δώρα του Διαγωνισμού που θα κερδίσουν δύο (2) νικητές είναι από ενα σετ που περιλαμβάνει: 

μια διανυκτέρευση* στο @Almyra.Hotel για δύο άτομα, αξίας €370, με πρόγευμα και δωρεάν μασάζ

ένα πακέτο αντηλιακών Frezyderm αξίας €90 για όλη την οικογένεια

6.2 Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάζονται με άλλα προϊόντα ή μετρητά και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

6.3 Η παραλαβή των Δώρων θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31/12/2020 σύμφωνα με τις οδηγίες για παραλαβή τους που θα δοθούν από την Εταιρεία.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση - Παραλαβή Δώρων

7.1 Τα στοιχεία των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα στο Facebookκαι στην Ιστοσελίδα στο Instagramκαι οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που την μέρα ανακοίνωσης των ονομάτων τους στην Ιστοσελίδα για σκοπούς παραλαβής των δώρων.

7.2 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές εντός του χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανακοίνωσής τους για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και της ανωτέρας βίας) ή σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδέχεται οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους ή αποκλείεται βάσει των όρων, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κ.ο.κ.

8. Ευθύνη

8.1 Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από τον Διαγωνισμό προς τους Συμμετέχοντες ή οποιδήποτε τρίτο, πέραν της παράδοσης των προϊόντων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Προσωπικά Δεδομένα

9.1 Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω των δύο πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που καταχωρούνται από τον Συμμετέχοντα ή δίδονται από τον νικητή.

9.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του κάθε Διαγωνισμού για όλες τις απεσταλμένες από τους συμμετέχοντες συμμετοχές για σκοπούς ανάδειξης και ανακοίνωσης νικητών και παράδοσης των δώρων τους. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά στο μέλλον σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας

9.3 Κάθε Συμμετέχοντας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το εν λόγω αρχείο επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ώρες στο τηλ. 22056200.

9.4 Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει από το νικητή περαιτέρω στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης.

9.5 Με την αποδοχή των Δώρων, οι νικητές δίνουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία προς δημοσίευση των ονομάτων τους και της πόλης διαμονής τους σε οποιαδήποτε διαφημιστική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο των ΜΜΕ. Η εν λόγω διαφημιστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των ονομάτων των Νικητών, αλλά πιθανόν να συμπεριλάβει τη χρήση εικόνας μέσω φωτογράφησης ή κινηματογράφησης.

10. Όροι και Προϋποθέσεις

10.1 Οι Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα στο Facebookκαι στην Ιστοσελίδα στο Instagram.

10.1  Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης και των Δώρων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας στο Facebookκαι της Ιστοσελίδας στο Instagram, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

11.1 Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας.

12. Αποδοχή των όρων

12.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και  συναίνεση από τους συμμετέχοντες και νικητές για κοινοποίηση των στοιχείων τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και της σχετικής διαφημιστικής προβολής της Εταιρείας καθώς και της τήρησης των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και για κάθε είδους χρήση που προβλέπεται στους παρόντες Όρους.


x