Όροι Διαγωνισμού

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία WB EVZEEN WELLBEING LTD, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αγίου Νικολάου 8, 1055, Λευκωσία (η «Εταιρεία») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Frezyderm package» (ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο Facebook https://www.facebook.com/evzeeneshop/ (η «Ιστοσελίδα στο Facebook») και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/evzeencom/ (η «Ιστοσελίδα στο Instagram»).

Ο σκοπός των παρόντων όρων (οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του διαγωνισμού.

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

  1.      Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1.1  Ο Διαγωνισμός ισχύει μόνο για άτομα που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, ή στις περιπτώσεις όσων είναι κάτω των 18 χρονών με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους (στο εξής οι «Συμμετέχοντες»).

1.2  Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αυτός δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το Facebookή το Instagram.

1.3  Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό του Διαγωνισμού και μόνο από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, εκτός σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση για χρήση των στοιχείων του Συμμετέχοντα για προωθητικούς σκοπούς από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής

1.4  Η ταυτοποίηση ηλικίας των Συμμετεχόντων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας των νικητών, όταν θα παρουσιαστούν για την παραλαβή των δώρων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου κατά την παραλαβή των προϊόντων.

  1.      Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

2.1 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) οι εργαζόμενοι της Εταιρείας,

(β) τα πρόσωπα συγγένειας β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, και

γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1 Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 9/5/2020, ώρα 09:00 (η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 31/5/2020 ώρα 23:59 (η "Λήξη του Διαγωνισμού").

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1 Για Συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθηθούν τα πιο κάτω:

(α) ο χρήστης θα πρέπει να επισκεφθεί την «Ιστοσελίδα στο Facebook», να προβεί σε «like» και σε «tag» τριών «facebookfriend» του.

Και/ή

(β) ο χρήστης θα πρέπει να επισκεφθεί την «Ιστοσελίδα στο Instagram», να προβεί σε «follow» και «mention» τεσσάρων άλλων χρηστών

4.2 Ο κάθε χρήστης μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά μέσω Facebook και μια φορά μέσω Instagram.

4.3 Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία, με τα ανωτέρω στοιχεία των Συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

4.4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας  που εμπορεύεται η Εταιρεία. 

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

5.1 Συνολικά θα υπάρξουν δύο διαφορετικοί (2) νικητές, ένας μέσω Facebook και ένας μέσω Instagram, οι οποίοι θα κερδίσουν τα προϊόντα τα οποία ισοδυναμούν στο αποτέλεσμα της συμμετοχής τους («Δώρα»).Οι νικητές θα προκύψουν μόνο από τις ‘έγκυρες συμμετοχές’ του Διαγωνισμού. Ως ‘έγκυρες συμμετοχές’ κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωριστεί στην Ιστοσελίδα, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

5.2 Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 3/6/2020 και οι νικητές θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα στο Facebook και στην Ιστοσελίδα στο Instagram την ίδια μέρα.

6. Δώρα  - Έπαθλα

6.1 Τα Δώρα του Διαγωνισμού που θα κερδίσουν δύο (2) νικητές είναι από ενα σετ που περιλαμβάνει: 


x