ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “Διαγωνισμός EvZeen Exams 2020” ΤΗΣ Εταιρείας WB EVZEEN WELLBEING LTD.

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία WB EVZEEN WELLBEING LTD η οποία εδρεύει στην οδό Αγίου Νικολάου 8, 1055 Λευκωσία (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») προκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια με τίτλο ‘EvZeen Exams 2020 (στο εξής «Προωθητική Ενέργεια» η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το studentlife.com.cy στα πλαίσια της ενέργειας ExamsPack 2020’ (περαιτέρω ο «Συνδιοργανωτής»). Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια και η ανάδειξη των νικητών στο πλαίσιο αυτής.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν μόνο άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, στο εξής ο «Συμμετέχοντας». Η ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας των νικητών, όταν θα παρουσιαστούν για την παραλαβή των βραβείων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του βραβείου κατά την παραλαβή του.

3. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. Από την Προωθητική Ενέργεια, αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και του Ομίλου MSJ (β) οι εργαζόμενοι της εταιρείας  A.G.CStudentLifeLtd(γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της Προωθητικής Ενέργειας ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των βραβείων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει, να μην εγκρίνει, να αναστείλει ή ακόμα και να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου Συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια, στην περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων ή στην περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υποψίες για κατάχρηση της Προωθητικής Ενέργειας.

4. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 18/5/2020 έως και 30/6/2020.

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια και να διεκδικήσουν το βραβείο, θα πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα βήματα της Προωθητικής Ενέργειας. Δηλαδή, αφού λάβουν από το studentlife.com.cy το EXAMPACK, θα επισκεφθούν το EvZeen.com, θα δημιουργήσουν λογαριασμό και θα προχωρήσουν σε αγορά. Κατά την αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό EVZEENEXAMS2020 που θα βρουν και στο ηλεκτρονικό ExamPack που θα λάβουν από το studentlife.com.cy. Με την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια γίνεται και εγγραφή του κάθε Συμμετέχοντα στο Newsletter της Διοργανώτριας.  

6. Βραβείο. 10 νικητές θα λάβουν από 1 κουπόνι για εξαργύρωση στο διαδικτυακό κατάστημα EvZeen.com αξίας 30ευρώ το κάθε ένα.  Τα Βραβεία είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάζονται με άλλα προϊόντα ή μετρητά και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή της Προωθητικής Ενέργειας. Τα βραβεία θα δοθούν σε  Νικητές οι οποίοι θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, την 1/6/2020 στα γραφεία της Διοργανώτριας. Παράλληλα θα κληρώνονται και δύο επιλαχόντες.

Ως ‘έγκυρη συμμετοχή’ νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια για την οποία ισχύουν όλα τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωριστεί στον Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας μέχρι τη Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας.

8. Τα στοιχεία των Νικητών θα αναρτηθούν την επομένη εργάσιμη μέρα της κλήρωσης στον Διαδικτυακό Τόπο και/ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση – παραλαβή του Βραβείου. Ο κάθε Νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά στον αριθμό κινητού τον οποίο δήλωσε κατά την συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ο κάθε Νικητής χρειάζεται να έχει λάβει το EXAMPACK από το studentlife.com.cy. Το κάθε Βραβείο θα σταλεί με email από την Διοργανώτρια, εφόσον ο νικητής υποδείξει την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θέλει να του αποσταλεί το κουπόνι. Κατά την παραλαβή του Βραβείου, η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει από τον Νικητή περαιτέρω στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη να επικοινωνήσει με Νικητή μέσω κανενός άλλου δίαυλου επικοινωνίας. Ο κάθε Νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ανταποκριθεί στην επικοινωνία που θα λάβει από την Διοργανώτρια με τον τρόπο που ορίζουν οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί.
Ο κάθε Νικητής είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε διευθετήσεις είναι απαραίτητες για την παραλαβή του βραβείου του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Νικητές εντός δέκα ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης τους για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και της ανωτέρας βίας) ή δεν παραλάβει το βραβείο ως θα συμφωνηθεί με την Διοργανώτρια ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο νικητής δεν αποδέχεται οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους ή αποκλείεται βάσει των όρων, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του βραβείου. Την θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κ.ο.κ.

10. Ευθύνη. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια: (α) σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.EvZeen.comή στο διαδίκτυο εν γένει, για λόγους που δεν αφορούν τη Διοργανώτρια, (β) σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής Δελτίων Συμμετοχής λόγω ηλεκτρονικών ή τεχνικών προβλημάτων με το διαδίκτυο, (γ) για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή του βραβείου, π.χ. σε περιπτώσεις μη ανταπόκρισης σε τηλεφώνημα, ή email για οποιονδήποτε λόγο, (δ) αν o νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το Βραβείο του ή αν τα στοιχεία που έχει δηλώσει δεν είναι σωστά, ή αν η συμμετοχή του θεωρηθεί άκυρη. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα ή απαίτηση ή αξίωσή του επί του Βραβείου, το οποίο παραμένει στην κατοχή της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του Βραβείου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του κατά την κρίση της.

Η διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα, βλάβες ή απώλεια οποιουδήποτε Βραβείου μετά από την παράδοση του στον Συμμετέχοντα. Στην περίπτωση που το Βραβείο δεν είναι διαθέσιμο παρά τις λογικές προσπάθειες της Διοργανώτριας να το προμηθευτεί, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το βραβείο με άλλο ίσης αξίας.

Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, επακόλουθα κόστη, έξοδα ή καταστροφές οποιουδήποτε είδους, τραυματισμούς, που ενδεχομένως υφίσταται ο Συμμετέχοντας.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείται από την Διοργανώτρια σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας για όλες τις απεσταλμένες από τους συμμετέχοντες συμμετοχές για σκοπούς ανάδειξης και ανακοίνωσης του Νικητή και παράδοσης του δώρου και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας (https://evzeen.com/content/60-privacy-policy)

12. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (Όνομα, Επίθετο, αριθμός κινητού και email) συλλέγονται με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία τους για την διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και του Νικητή. Με την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν εντός 3 μηνών ενώ δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους εκτός όπου η διαβίβαση αποτελεί έννομη υποχρέωση της Διοργανώτριας.  Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία του email τα οποία διατηρούνται για σκοπούς αποστολής Newsletter της Διοργανώτριας, και θα διαγράφονται όταν ζητηθεί από τον Συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχοντας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε πληροφόρηση αναφορικά με τα δεδομένα τα οποία η Διοργανώτρια κρατά, την τροποποίηση, διαγραφή τους (όπου εφαρμόζεται) από το αντίστοιχο αρχείο επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ώρες στο τηλ. 77778200.

Η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τους Νικητές να δημοσιοποιήσουν το ονοματεπώνυμό τους, να φωτογραφηθούν και να εμφανιστούν σε διαδικτυακά, έντυπα, ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά μέσα, όταν θα παραλαμβάνουν το Βραβείο τους, δίχως πληρωμή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση και δημοσίευση των ονομάτων των Νικητών και των φωτογραφιών τους που λήφθηκαν κατά την παραλαβή του βραβείου για λόγους διαφημιστικής προβολής σε οποιοδήποτε έντυπο και/ή μέσο μαζικής ενημέρωσης και/ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης από την ίδια χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Τυχόν σχετική άρνηση των Νικητών, νομιμοποιεί την Διοργανώτρια να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού βραβείου.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, υποχρέωση, τραυματισμό ή απογοήτευση μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του/της σε μια Προωθητική Ενέργεια, έναν διαγωνισμό ή μια κλήρωση ή αποδοχή εκ μέρους του (είτε μη αποδοχής, αναλόγως με την περίπτωση) μιας επιβράβευσης ή ενός δώρου.

Οι προωθητικές ενέργειες, οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις υπόκεινται στη νομοθεσία της Κύπρου, της οποίας τα δικαστήρια έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία.

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να τροποποιήσει ή να αλλάξει τους παρόντες όρους και κανονισμούς, και να αναβάλει, να αναστείλει ή να ακυρώσει αυτή την Προωθητική Ενέργεια και οποιοδήποτε βραβείο, ή οποιαδήποτε πτυχή αυτού, χωρίς προειδοποίηση, για όποιον λόγο η Διοργανώτρια λογικώς το κρίνει αυτό απαραίτητο, με την ανακοίνωση της στον Διαδικτυακό Τόπο. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε ανάκληση, τερματισμό ή τροποποίηση της Προωθητικής Ενέργειας.

14. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 77778200 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@evzeen.com

15. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διοργανώτρια στο 77778200 ή να αποστείλετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@evzeen.com

16. Οι όροι συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας είναι αναρτημένοι στον Διαδικτυακό τόπο. Είναι επίσης διαθέσιμοι στα γραφεία της Διοργανώτριας ή στο 77778200.

17. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με αυτούς επιλύεται μέσω των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

18. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και συναίνεση από τους συμμετέχοντες και νικητές για κοινοποίηση των στοιχείων τους στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας και της σχετικής διαφημιστικής προβολής της Διοργανώτριας καθώς και της τήρησης των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και για κάθε είδους χρήση που προβλέπεται στους παρόντες Όρους.


x